Spar på kärleken!

Skrivet 5 januari 1979.

”Vi ska inte här tjata om hur viktigt det är för landet att alla hjälps åt att spara på energin.
Det vet du så väl redan.” – Energisparkommittén

Den uppfattningen håller alltmer på att slå igenom såväl i den allmänna opinionen som hos ansvarskännande makthavande att det svåraste problem vårt samhälle har att brottas med är den alltmer tilltagande bristen på kärlek. Termen ”kärlek” ska härvid tagas i sin mest omfattande bemärkelse och tänkas icke blott omfatta kärleken mellan man och kvinna, mellan föräldrar och barn, o.s.v., utan även all form av ömhet och omtanke om medmänniskor, kärlek till naturen, kärlek till sitt arbete, till hembygden och fosterlandet, till litteraturen, konsten, musiken, ja även kärleken till Gud eller Det Högsta.

Expertutredningar ger vid handen att vi, men bibehållen kärlekskonsumtion, ett stycke in på nästa århundrade kommer att ha tagit steget in i ett totalt kärlekslöst samhälle. Kraftåtgärder är därför av nöden för att bromsa utvecklingen.

Det är vidare känt att de flesta, om inte alla, former av kärlek alstrar en icke önskvärd, förorenande biprodukt, känd som svartsjuka. Det exakta procentuella förhållandet mellan kärlek och svartsjuka är ytterst svårbestämbart, men att ett förhållande existerar är oomstritt. Vidare menar många experter att tunga sjok av svartsjuka kommer att ligga kvar och förpesta de mellanmänskliga relationerna långt efter det att all kärlek tagit slut.

Vi makthavande har därför besinnat vårt ansvar inför kommande generationer och tillsatt en Kärlekshushållningskommitté (KHK) med uppdrag att utarbeta ett konkret program för ransonering av den kärlek som ännu står oss till buds.

KHK har lagt ett punktprogram som nu kommer att gå ut på remiss bland de makthavande och därefter med nödiga justeringar implementeras. Implementeringen kommer till att börja med att ta formen av råd; först sedan det visat sig att medborgarna struntar blankt i råden kommer de att upphöjas till lag.

Punkterna är som följer:

  1. Sexuell kärlek

1.1 Nygifta. Erfarenheten ger vid handen att många nygifta tillbringar hela sin smekmånad på ett hotellrum, glömska av allt utom varandra. Det står helt klart att oacceptabla mängder kärlek förbrukas på detta sätt. För att begränsa förbrukningen stadgas att hotellrum för nygifta ska vara stängda från kl. 10.00 till kl. 22.00. I övrigt läggs inga band på smekmånadskärlek, då sådana band endast torde bidra till att sänka efterlevnadsmoralen.

1.2 Det intima umgänget mellan äkta makar, andra än nygifta, begränsas enligt följande:
1.2.1 Gifta 0-5 år: 2-3 ggr/vecka
1.2.2 Gifta 5-10 år: 1 gång/vecka
1.2.3 Gifta 10-25 år: 1 gång/månad
1.2.4 Efter 25 års äktenskap bör den sexuella aktiviteten helt upphöra.

1.3 Ovanstående regler gäller även för ogifta men varaktigt sammanboende.

1.4 För tillfälligt sammanboende och därmed jämförbara grupper kommer särskilda regler att utfärdas.

1.5 För ungdomar, ännu ej giftasvuxna, gäller att kyssar i portgångar ej må utsträckas längre än 3 minuter. (Ringförlovade kan beviljas dispens.)

1.6 Vid danstillställningar och på diskotek gäller att högst var tredje dans får utföras med kroppskontakt. S.k. ”kindning” bör inskränkas till en gång per kväll.

1.7 Då incestuös kärlek endast torde ha marginell betydelse för den totala kärlekskonsumtionen utfärdas inga speciella regler för denna. Dock rekommenderas att s.k. ”broderliga kyssar” placeras på pannan snarare än på kind eller mun.

1.8 Kärlekssurrogat. Många människor, för vilka annan kärlek ej står att få, köper sig i stället sådan för pengar. I anledning härav föreslås en kraftigt skärpt beskattning av prostitutionen, och kommer budgetdepartementet för detta ändamål att utökas med en ny underavdelning.

1.9 Vid s.k. uppraggning av prostituerade gäller att personer med udda födelsedatum får ragga endast på den sida av gatan som har udda husnummer, och vice versa. (Denna regel förväntas ha föga effekt, och KHK har utfärdat den på pin kiv.)

  1. Familj och släkt

2.1 Då alltför mycket kärlek av föräldrar slösas på barn, införs allmän barnbegränsning på högst två barn per familj.

2.2 Ingen amning för förekomma efter utgången av det första levnadsåret.

2.3 Barn under skolåldern har rätt att tillbringa högst 45 minuter per dag i faders eller moders knä. Barn som uppnått skolåldern får ej sitta i förälders eller annan anhörigs knä.

2.4 Besök hos anhöriga på ålderdomshem och långvårdskliniker begränsas till ett besök per månad. Anhörig som fyllt 75 år får ej vårdas i hemmet.

2.5 För julklappar och födelsedagspresenter utfärdas särskilda ransoneringskort. Värdet av presenter till en och samma person må under året ej överstiga 500 kr. (Denna summa görs endast vid tvåsiffrig inflation till föremål för indexreglering.)

2.6 De avlidnas andar äger ej rätt att delta i familjesammankomster och liknande. Då kärleken knappt räcker till åt de levande är det dessvärre omöjligt att utsträcka den till de döda.

  1. Husdjur

3.1 Ej må något hushåll inneha mer än ett husdjur. (För hamstrar, undulater, akvariefiskar och därmed jämförbara husdjur gäller särskilda bestämmelser.)

3.2 Ej må hund eller katt sova vid husses eller mattes fötter. Ej må hamstrar eller därmed jämförbara husdjur vistas i vårdnadshavares fickor.

  1. Arbete

4.1 För personer som älskar sitt arbete anordnas omskolning i AMS’ regi.

  1. Högre former av kärlek (s.k. sublimerad kärlek)

5.1 KHK avråder å det bestämdaste medborgarna från att rikta sin kärlek mot litteraturen, konsten eller musiken. Under utövandet av sådan kärlek kan det lätt hända att den älskande finner sig förflyttad till avlägsna länder (s.k. orientalsyndrom) eller till för länge sedan flydda århundraden (forntidschock). Det är uppenbart att väldiga mängder kärlek tas i anspråk för dess vidlyftigheter. Och även om den endast åstadkommer ringa mängder svartsjuka, är denna svartsjuka av speciellt slag och måste slutförvaras, då den annars kan orsaka missljud i världsharmonin.

5.2 Amor intellectualis Dei (intellektuell kärlek till Gud) är absolut förbjuden, då det har visat sig att sådan kärlek kan resultera i en ytterst kärleksförbrukande total sammansmältning med dess föremål (tekniskt benämnd ”unio mystica”). Personer som råkat ut för sådan sammansmältning är därefter förlorade för världen och sprider dysterhet omkring sig genom sin frånvaro.

5.3 Emotionell kärlek till Gud kan till nöds tolereras, men då givetvis endast på söndagar och då enbart i vedertagna former under överinseende av vederbörligen inregistrerat trossamfund.

  1. Hat

6.1 Orimliga mängder kärlek åtgår idag till att överbrygga det utbredda hatet mellan människorna. KHK betraktar detta som misshushållning och föreslår två åtgärder:

6.1.1 Regeln ”Älsken edra ovänner” förklaras upphävd.

6.1.2 En arbetsgrupp inom KHK tillsätts med uppgift att ta fram alternativa lösningar på hatets och våldets problem.

Om dessa punkter sätts i verket finns det vissa chanser att kärleken ska vara ytterligare en generation eller två.

Nu finns det de som menar att allt detta är nys och nonsens, och att kärleken i själva verket är flödande och förnyelsebar. Vi vet inte varifrån de kan ha fått en sådan idé. Vi har då aldrig lagt märke till det!

De Makthavande
genom
Per-Olof Samuelsson

PS 2003. Vi glömde ta upp fosterlandskärlek. Sådan kärlek bör begränsas till härtill lämpade högtidsdagar, såsom Karl XII:s dödsdag, kronprinsessans födelsedag, o.dyl. Orimliga mängder fosterlandskärlek förbrukas också i samband med olika sportevenemang; ett åtgärdspaket är under utarbetande.

Och det är givetvis inte meningen att någon ska tycka om det här programmet!